60. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด”

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด พบว่า พื้นที่ริมถนนมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.1 เดซิเบลเอ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 63.0 เดซิเบลเอ โดยบริเวณที่มีระดับเสียงสูงที่สุด คือ หน้าสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจำนวนวันที่เกินมาตรฐานมากถึงร้อยละ 97.9 สาเหตุมาจากการจราจร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ยพื้นที่ริมถนนมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และไม่เกินค่ามาตรฐาน

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562